Korzystanie z naszego portalu internetowego jest możliwe co do zasady bez konieczności podawania danych osobowych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bezpieczeństwo przesyłania danych przez internet (np. komunikacja drogą elektroniczną) może wykazywać luki. Kompletna ochrona danych osobowych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zabrania się korzystania przez osoby trzecie z danych teleadresowych operatora strony opublikowanych w ramach obowiązkowej metryki w celu przesyłania niezamówionych reklam oraz materiałów informacyjnych. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w razie otrzymania niezamówionych informacji handlowych np. przesyłanie „spamu“ za pomocą poczty elektronicznej.